Në komunën e Kamenicës janë 4 shkolla të mesme të larta, 12 shkolla fillore dhe një ҫerdhe. 

Bazuar në të dhënat e Drejtorisë së Arsimit, numri i përgjithshëm i nxënësve duke përfshirë parafillorët deri në klasën e 12 është X, sipas vitit shkollor kalendarik 2021/22.

Për informata specifike, me bazë në shkollë, ju lutemi klikoni në butonat me emra të shkollave.

Shkollat e Mesme

Shkollat e Mesme të Ulta