Komuna e Kamenicës ka X rrugë rajonale/kryesore dhe X rrugë dytësore. Bazuar nga të dhënat tonë të mbledhura nga organizata jonë X rrugë rajonale/kryesore janë të asfaltuara dhe X rrugë dytësore. Pjesa tjetër e mbetur prej X rrugë janë të pa asfaltuara. 

Kanalizimi - Sipas të dhënave tona X fshatra kanë qasje në kanalizim, dhe X kanë nevojë të kenë. Sipas rrugëve, në territorin e komunës, në X rrugë është i shtrirë rrjeti i kanalizimit. Fshatrat që nuk kanë kanalizim janë:  X  Ndërsa rrugët që nuk kanë kanalizim janë: X

Ndriçimi - Konstatojmë që në gjithë fshatrat është i shtrirë rrjeti i ndriçimit, por ende ka rrugë dytësore të cilat kanë nevojë për ndriçim publik. Sipas të dhënave tona X rrugë kanë ndriçim publik ndërsa X rrugë janë të pa ndriçuara.

Interneti - Nga mbldhja e të dhënave, X fshatra kanë rrjet kabllor dhe X fshatra nuk kanë qasje, por përdorin rrjetin ajror dhe mbuluëshmerinë  e telefonisë Vala & IPKO. Numri i rrugëve të cilave i ofrohet internet & TV kabllor përfshin X rrugë në territorin e komunës. Fshatrat të cilët nuk kanë qasje janë: X 

Për informata të detajuara ju lutem klikoni në butonat më poshtë: